آدرس :   تهران - خیابان طالقانی - خیابان بهار شمالی
             ساختمان بهار 219 - طبقه سوم - واحد 12

 
تلفن :      77618825-77654805- 77654870 
 
دورنگار  77618817
  .Address:  No.219, North Bahar st
                Tehran - Iran                

77618825, TEL:         (+98) 21 77654870 , 77654805

FAX :        (+98) 21 77618817


 


Website: www.amitistech.com
Email:    info@amitistech.com