برق صنعتی

Electrical
-  طراحی و ساخت تابلو توزیع Distribution ، تابلو کنترل (مدار فرمان)

-  طراحی و ساخت تابلو راه انداز موتور (درایو، سافت استارتر، ستاره مثلث)

-  طراحی و ساخت تابلو بانک خازنی

-  طراحی و ساخت تابلو دیزل ژنراتور