فیلتر FLY ASH

FLY ASH Filter


تجمع خاکستر بادی بر روی سلول زیرکونیا بر توانایی آن در اندازه گیری غلظت اکسیژن تأثیر می گذارد. خاکستر بادی و اجزای تشکیل دهنده آن می توانند عمر سلول زیرکونیا را کاهش دهند و بر زمان پاسخ سلول ها به تغییرات غلظت گاز تأثیر بگذارند. فیلترهای فلزی متخلخل سطح وسیع Yokogawa برای جلوگیری از تجمع ذرات و خاکستر روی سلول اندازه گیری طراحی شده اند.

فیلتر خود تمیز کننده جدید برای بهره گیری از دینامیک سیالات موجود ناشی از جریان گاز دودکش بر روی فیلتر طراحی شده است. فشار گاز در اطراف عنصر فیلتر تغییر می کند تا از تجمع خاکستر بادی بر روی قسمت هایی از فیلتر جلوگیری کند. فیلتر خود تمیزکننده زمان پاسخگویی آشکارساز زیرکونیا را بهبود می بخشد ، زمان کار بین تعمیر و نگهداری افزایش می دهد و از احتمال دریفت ناشی از فشار جلوگیری می کند.