توانمندی های اتوماسیون صنعتی

- طراحی اولیه و تفصیلی مجموعه های اتوماسیون صنعتیFactory/process Automation
- طراحی و راه اندازی سیستم های کنترل توزیع شده DCS
- طراحی،برنامه نویسی و راه اندازی سیستم های کنترل PLC
- پیاده سازی و برنامه نویسی سیستم های مانیتورینگ صنعتی
- طراحی و برنامه نویسی مجموعه های راه انداز نرم،کنترل موقعیت و دور موتورAC/DC /SERVO
- طراحی و مجری سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان (BMS)
- طراحی و ساخت تابلوهای آموزشی و آزمایشگاهی کنترل و اتوماسیون
اتوماسیون صنعتی